POLÍTICA DE QUALITAT

La Direcció d´ENDERMAR S.L, en compliment de la seva missió d'oferir serveis i productes amb el nivell de qualitat requerit pels seus clients, manifesta que constitueix la seva voluntat empresarial i objectiu prioritari prestar la màxima atenció en cadascuna de les activitats que executa, en cada decisió que adopta i en cada acció que realitza.

Aquesta filosofia ha d'assumir en cada un dels Departaments d´ENDERMAR S.L, mitjançant el fidel compliment dels següents principis:

• Complir totes les especificacions, normes, requisits legals o altres establerts aplicables al sector.

• Satisfer plenament als nostres clients, oferint productes i serveis que satisfacin les seves expectatives. Per això, enfoquem les nostres accions a identificar, avaluar i definir els requisits del client, les seves necessitats i expectatives, per tal de satisfer-les.

• Controlar de manera sistemàtica tots i cada un dels factors rellevants dels quals depèn la Qualitat dels nostres productes.

• Aportar de manera contínua i permanent formació, motivació i informació a tots els empleats.

• Fomentar i potenciar una comunicació eficaç amb els nostres clients, proveïdors i entre els nostres treballadors que ens permeti ajudar, assessorar i cobrir les necessitats i expectatives a tots els nivells.

• Dotar l'organització de recursos i mitjans necessaris per potenciar la millora contínua del Sistema de Gestió de Qualitat i Innocuïtat dels Aliments, a través de l'establiment d'indicadors d'acompliment, seguiment, mesurament, anàlisi i avaluació d'aquests mateixos, plantejament d'objectius de qualitat i millora en les funcions i nivells pertinents de l'organització, així com processos que permetin prevenir les no conformitats i perills d'higiene alimentària associats a la nostra activitat.

• Mantenir un alt nivell d'innovació en el desenvolupament i prestació dels nostres serveis per tal de millora contínua.

• Motivar en matèria de qualitat a tots els nostres col·laboradors.

• Obtenir els màxims beneficis econòmics per l'activitat de negoci optimitzant l'ús dels recursos associats i incorporant les noves tecnologies per a això.

Aquesta Política de Qualitat es defineix dins del propòsit de l'organització, que és l'elaboració de menjar preparat i, al seu torn, proporciona un marc de referència per establir i revisar els objectius de la qualitat. 

La Direcció, es compromet a divulgar, fer entendre i aplicar la política de qualitat a tots els nivells de l'organització. A més, queda a disposició de totes les parts interessades que tinguin relació amb ENDERMAR, S.L. que desitgin consultar-la.

 

A Ripollet, 05 de Novembre del 2015.

D. FRANCISCO MARTÍN GÓMEZ

Gerent

 

 

Annex D. manual de qualitat.